UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

La responsabilitat social corporativa a la FUB

La FUB comunica, en aquest document, la seva política de responsabilitat social corporativa, aprovada pel Comitè Executiu del Patronat, el 12 d’abril de 2012. Integra la missió, visió i valors definits en el Pla estratègic de la institució i estableix els compromisos que pren en relació als col•lectius d'interès, tant en clau interna com externa.

Missió
La Fundació Universitària del Bages promou el creixement personal i professional a través d'un projecte de formació universitària sostenible, innovador i de qualitat, en col•laboració amb altres institucions i adequat a les necessitats de l'entorn.

Visió
Ser el centre universitari referent en l'àmbit de les comarques centrals de Catalunya, reconegut com a model propi i diferencial que es concreta en:
• una docència de qualitat, amb un professorat amb àmplia experiència professional i
• un model de pràctiques diversificades i enriquidores.

Ser un centre orientat a la formació integral dels seus alumnes amb alta competència en els estudis de Salut, Educació i Empresa.

Ser un centre que fomenta l'ocupabilitat dels alumnes gràcies:
• a una forta vinculació amb les necessitats de l'entorn,
• a un equip de persones implicades i creatives i
• a una organització que genera aliances de valor, que és capaç d'adaptar-se als canvis, que està oberta a la societat i que basa la seva actuació en els principis de sostenibilitat, confiança, coresponsabilitat, transparència i respecte.

Valors
L'actuació interna i externa de la FUB s'inspira en els valors següents:
• La creativitat, la innovació, el repte i l'esperit emprenedor com a eixos de l'impuls personal, professional i institucional.
• La implicació, el respecte, la tolerància, la solidaritat i la confiança com a base de la relació entre professionals, alumnes i institució.
• L'excel•lència en la formació, la qualitat, la diferenciació de l'oferta i la millora contínua dels nostres serveis com a constant.
• L'autonomia de gestió a través de la participació i la descentralització de la presa de decisions.
• La responsabilitat social i el compromís permanent de la FUB expressada en accions al seu entorn.
• La col•laboració, la cooperació i el treball en equip com a dinàmica habitual dels integrants de la institució per adaptar-se als canvis de l'entorn.
• El foment continu i sistemàtic de la participació activa del personal i dels alumnes.
• El diàleg com a base de la cooperació i la resolució de conflictes.
• La coresponsabilitat de tots i cadascun dels que formen part de la FUB sobre el seu present i el seu futur.


Grups d'interès
Els grups d'interès són tots aquells col•lectius o persones que, d'una manera o altra, influeixen o es veuen afectats per l'activitat de la FUB en el desenvolupament de la seva missió i visió.
• Alumnes
• Comunitat / Societat
• Equip humà (professors contractats i col•laboradors i PAS)
• Socis i aliats: teixit econòmic i empresarial de l'entorn; teixit educatiu de l'entorn; teixit sanitari de l'entorn; teixit social de l’entorn; administració i institucions públiques; representants als òrgans de govern; UAB; altres universitats amb qui mantenim acords de col•laboració.


Compromisos
En relació als alumnes:
1. Oferir formació universitària de grau i postgrau i màster de qualitat, que doni resposta a les necessitats de desenvolupament personal i professional dels alumnes i a les demandes del mercat laboral, en els seus àmbits d'expertesa (Salut, Empresa i Educació).

En relació a la comunitat / societat:
2. Contribuir amb el propi coneixement científic i expertesa professional a millorar la qualitat de vida de la comunitat de la qual forma part.
3. Minimitzar el seu impacte negatiu sobre l’entorn natural.
4. Ser un agent actiu en la dinamització econòmica i social de la comunitat de la qual forma part.

En relació a l'equip humà:
5. Promoure un entorn laboral que permeti el creixement professional individual i col•lectiu de les persones que hi treballen.

En relació als socis i aliats:
6. Fer del diàleg i la cooperació les eines fonamentals en les relacions amb els socis i aliats per tal d'aportar-los valor en el marc de projectes d'interès comú.


Seguiment i publicitat de la política de responsabilitat social corporativa
La FUB fa un seguiment anual de l'execució de la política de responsabilitat social corporativa en el marc del seu Comitè de Direcció i a partir de la informació que li proporcionen els indicadors. El quadre d'indicadors també serveix a la FUB per donar publicitat als resultats de la seva política de responsabilitat social corporativa, a través d'un apartat específic en el seu web corporatiu, a més d'altres mitjans que en cada moment pugui considerar adequats.

Indicadors de seguiment de la política de RSC de la FUB >

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.